Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Planszóweczka.pl

regulamin w formacie PDF możesz pobrać tutaj


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Prowadzący Sklep – osoba prowadząca Sklep, to jest Małgorzata Korzeniewska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lacerta Małgorzata Korzeniewska. 
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. Poz 1145 ze zm);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Planszóweczka.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.planszoweczka.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2020 r, poz 287);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz 344);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.planszoweczka.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dostępny pod adresem www.planszoweczka.pl sklep internetowy Planszóweczka.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Korzeniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LACERTA Małgorzata Korzeniewska, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer ewidencyjny 207101.

  Dane adresowe:
  ul. Gryczana 26
  54-067 Wrocław
  NIP: 8821538940

 4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@planszoweczka.pl lub pod numerem telefonu: 792 301 796 (opłata wg cennika właściwego operatora).
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa, której penetracja rynkowa wynosi w Polsce przynajmniej 5% według serwisu „gemiusRanking” (http://ranking.pl/).
  2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.planszoweczka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze sklepu nie jest wymagana rejestracja.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Dla usprawnienia przejrzystości oferty w sklepie internetowym są zastosowane statusy dostępności produktów:
  1. oznaczenie kolorem czerwonym oraz informacje „Produkt niedostępny”, „wybacz, skończyło się” oznacza produkt, którego sklep nie posiada w swoim magazynie.
  2. oznaczenie kolorem niebieskim oraz informacja „Postaramy się zamówić dla Ciebie ” oznacza produkt, którego sklep nie posiada w swoim magazynie, jednak sprawdzi jego dostępność w hurtowniach i w przypadku dostępności zamówi go dla klienta. W przypadku braku dostępności takiego produktu w hurtowni klient ma możliwość oczekiwania na pojawienie się produktu w hurtowni. Na wniosek klienta lub po upływie czasu, w którym Sklep zweryfikuje negatywnie możliwość zamówienia produktu w hurtowniach, Sklep może anulować zamówienie i dokonać zwrotu wpłaconych środków.
  3. oznaczenie kolorem żółtym oraz informacja „Coś jeszcze mamy, ale niewiele” oznacza produkt, który sklep posiada w swoim magazynie w małej ilości.
  4. oznaczenie kolorem zielonym oraz informacja „Zamawiaj śmiało, mamy bardzo dużo” oznacza produkt, który sklep posiada w swoim magazynie w bardzo dużej ilości.
 9. Kody Benefit: istnieje możliwość wykorzystania kodów firm benefitowo kafeteryjnych (Medicover Benefit oraz MyBenefit) przy składanym zamówieniu na zasadach poniżej:
  1. kod może być użyty tylko do jednego zamówienia,
  2. do jednego zamówienia można użyć tylko jednego kodu,
  3. jeśli zamówienie z kodem przewyższa wartość kodu należy uiścić różnicę by sklep zrealizował zamówienie
  4. jeśli zamówienie z kodem nie przekracza wartości kodu, niewykorzystana kwota nie przechodzi na dalsze zamówienia, saldo klienta i nie podlega w żadnej formie zwrotom na rzecz klienta,
  5. wartość kodu nie obniża kosztu dostawy zamówienia,
  6. po zrealizowaniu zamówienia klientowi przydzielone zostaną punkty za pełną wartość zamówienia (przed obniżką bonową) zgodnie z przelicznikiem Programu Rabatowego,
  7. w przypadku chęci odstąpienia od umowy zamówienia z kodem sklep zwraca jedynie środki przekazane na rzecz sklepu, tym samym reklamacje na w/w kody użyte w zamówieniach trzeba realizować z systemem benefitowo kafeteryjnym,
  8. realizacja bonu odbywa się poprzez aktywowanie go na stronie www.planszoweczka.pl/code lub w zakładce Moje Konto > Moje Rabaty.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.planszoweczka.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. przewidywanego czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia poprzez Punkt Partnerski.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką pocztową, przesyłką paczkomatową lub poprzez odbiór osobisty w placówkach stacjonarnych Sklepu. Szczegółowe koszty dostawy przedstawione są pod adresem http://www.planszoweczka.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-14.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Towarów, które nie są obecne w magazynie Sklepu, termin dostawy może wydłużyć się w zależności od Towaru. Dostępność określona jest na stronie danego towaru.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, koszty pakowania oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.
 2. Zamawiając dostawę do domu, Klient może zapłacić za zamówiony Towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  1. przelewem na konto bankowe

   LACERTA Małgorzata Korzeniewska

   ul. Gryczana 26
   54-067 Wrocław

   NIP 8821538940


   11 1140 2004 0000 3402 7943 0003

  2. płatnością w systemie szybkie płatności online Przelewy24
  3. płatnością w systemie PayPal (doliczana prowizja w wysokości 3,5% wartości zamówienia)
  4. bonem
 3. Odbierając zamówiony towar w jednym z naszych sklepów stacjonarnych, możecie Państwo zapłacić:
  1. gotówką
  2. kartą płatniczą
  3. bonem

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez  podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Prowadzącego Sklep pisemnie na adres Planszoweczka.pl ul. Horbaczewskiego 4-6 stoisko 134 Wrocław, tel. 792 301 796 lub e-mail: biuro@planszoweczka.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Klient ma prawo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione towary należy zwrócić na poniższy adres:

  DH Astra stoisko 139
  ul. Horbaczewskiego 4-6
  54-130, Wrocław

 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszty zwrotnego dostarczenia Towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Prowadzącego Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwrócone są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Prowadzący Sklep został poinformowany decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Prowadzący Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Ustawą o prawach Konsumenta zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@planszoweczka.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Prowadzący Sklep nie jest producentem wszystkich Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Horbaczewskiego 4-6 stoisko 139, mailowo pod adres biuro@planszoweczka.pl, telefonicznie pod numerem 792 301 796 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 1759 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-07-03
Bardzo szybkie wysłanie przesyłki!
2022-06-29
Super szybko, gorąco polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel